Årsmøte er det høyest organet hvor alle medlemmer inviteres for å vise sitt engasjement. Her vedtas viktige beslutninger for klubben. Årsmøte velger også medlemmer til hovedstyret.

Hovedstyret i SSK ledes av styreleder og nestleder. I tillegg sitter valgt økonomisk ansvarlig og representant fra alle særgruppene i hovedstyret. De møtes den andre mandagen hver måned og referat publiseres fra november 2022 på denne siden. 

Daglig drift møtes uken før et hovedstyremøte og saksbehandler innmeldte saker og forbereder hovedstyremøtene. Her sitter styreleder, nestleder, økonomisk ansvarlig og fire medlemmer med ulike ansvarsområder.

Daglig leder møter på daglig drift- og hovedstyremøtene, og koordinerer og følger opp styrevedtak. Daglig leder skal være et bindeledd for alle i idrettsforeningen og kan kontaktes på dagtid.